ro | en

Despre Editură

Editura Universitară „Ion Mincu” s-a înfiinţat în anul 2001, prin decizie a Senatului UAUIM. În anul 2004 editura a fost recunoscută de CNCSIS şi reacreditată în 2011 de CNCS, categoria B.

Sediul editurii este la UAUIM, str. Academiei, nr. 18-20, cod 010014, Bucureşti.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al editurii îl constituie publicarea de carte universitară, cu caracter didactic, precum şi a lucrărilor din domeniul larg al arhitecturii şi urbanismului, lucrări originale sau traduceri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Carta Universitară a UAUIM.

Tipuri de publicaţii

Publicaţiile editurii se grupează în următoarele categorii tematice:

  1. Documente de prezentare şi de popularizare a UAUIM sau a unor structuri de învăţământ ale acesteia: cărţi, broşuri, pliante, calendare, cărţi poştale etc.
  2. Lucrări destinate procesului didactic: note de curs, breviare, cursuri, culegeri de proiecte, sinteze documentare etc.
  3. Lucrări cu caracter ştiinţific întocmite de cadre didactice ale UAUIM sau de alţi specialişti ai domeniului care, la rândul lor, pot fi:
    • teze de doctorat
    • alte studii şi cercetări din domeniul arhitecturii şi urbanismului – lucrări originale sau traduceri
  4. Lucrări studenţeşti curente sau lucrări de absolvire ale cursurilor de master, studii aprofundate sau cursuri post-universitare.
  5. Alte lucrări cu profil cultural larg
  6. Revistele „Analele Arhitecturii” , „Argument”, alte culegeri de materiale prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane pe diferite tematici din domeniile arhitecturii şi urbanismului.

Aceste categorii pot alcătui serii (colecţii), a căror prezentare va fi unitară şi coerentă în ceea ce priveşte formatul, machetarea şi coperta. Fiecare colecţie va avea un responsabil ştiinţific.

Lucrările publicate de Editura Universitară „Ion Mincu” pot fi în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Se recomandă ca lucrările cu caracter ştiinţific (punctul c) publicate în limba română să aibă un rezumat în engleză, franceză, italiană sau germană.

Regulament

Download: Regulament editura v2012.pdf

Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucureşti, România | tel. 021 3077 193
made by studio bit